Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Kaartverkoop.nl schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1 Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling

Een bestelling is definitief nadat Kaartverkoop.nl de ontvangst van de bestelling door middel van een reserveringsbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op één van de door Kaartverkoop.nl aangegeven wijze(n). Kaartverkoop.nl is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en alle kosten zijn inbegrepen inclusief btw, met uitzondering van de verzendkosten.

Artikel 2 Wederverkoop

Er is sprake van wederverkoop. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket en daarin zijn alle kosten inbegrepen met uitzondering van de verzend- en servicekosten.

Artikel 3 Levering

Kaartverkoop.nl spant zich in de tickets uiterlijk zeven werkdagen vóór aanvang van het evenement te verzenden. Kaartverkoop.nl is gerechtigd de tickets te leveren tot het moment van aanvang van het evenement. Verzending en afgifte geschieden per aangetekende post en voor rekening van koper, tenzij ter zake van de wijze van aflevering anders is overeengekomen. Kaartverkoop.nl zal de koper schriftelijk van de verzending van de tickets op de hoogte stellen. Indien de expediteur niet in staat is de zending bij koper in persoon af te leveren, zal de zending naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan laat de expediteur schriftelijk bewijs achter op het bezorgadres. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Kaartverkoop.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door Kaartverkoop.nl ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd.

Artikel 5 Garanties

Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan Kaartverkoop.nl (bijv. bij surséance of faillissement van de organisator) of Kaartverkoop.nl binnen 3 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst tot ontbinding is overgegaan. In dit laatste geval zal 100% van de overeengekomen prijs worden betaald.

Artikel 6 Bijzondere bepalingen

De door Kaartverkoop.nl aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij door de organisator van het evenement gehanteerde categorieën. Koper van een door Kaartverkoop.nl geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen zijdens de organisator van het evenement alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement. Op Kaartverkoop.nl rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

Artikel 7 Overige bepalingen

Kaartverkoop.nl wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval wordt 100% van de overeengekomen prijs inclusief verzendkosten vergoed.

Artikel 8 Gegevens van en over Kaartverkoop.nl

Kaartverkoop.nl is gevestigd te (1073JP) Amsterdam , Cooperatiehof 1. Kaartverkoop.nl is geregistreerd onder nummer 34161017

bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (Nederland). Kaartverkoop.nl is bereikbaar via info@Kaartverkoop.nl en 06 27272739.